ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU
LIETAVSKÉHO HRADU
ADRESA ZDRUŽENIA: LIETAVA 222, 013 18 LIETAVA; Č.Ú.: 26 23 53 52 11 / 1100
KONTAKT : ĽUBOMÍR CHOBOT - 0905 / 515 330; BRANISLAV PIROHA - 0948/003472
chobot@hradlietava.sk
Hlavná strana  >  Výročná správa :  2009; 2008; 2007; 2006; 2005; 2003-2004; 2002;  1999-2000
VÝROČNÉ SPRÁVY
VÝROČNÉ SPRÁVY

VÝroČnÁ sprÁva o Činnosti z roku 2010

... PREZRIEŤ V PDF ...


VÝroČnÁ sprÁva o Činnosti z roku 2009

V roku 2009 bolo vrÁmci 2% vyzbieranÝch 6757,19 €

Finančné prostriedky boli použité na nasledovné ciele :

Samo financovanie projektu 2009 MK SR – Obnovme si svoj dom – 2992,00 €

Nákup materiálu na osadenie SZ pieskovcového nárožia prvej brány – 1044,23 €

Doprava pieskovca SZ nárožia z Banskej Bystrice do Lietavy – 597,86 €

Nákup 100x70 Euroclipu a foto materiálu na prezentačný 2008 panel – 112,52 €

Výroba plagátu Jozef Hochel v počte 1000 ks – Lietava z roku 1615 – 123,00 €

Nákup stavebného lešenia z MPO metalu Žilina plus jeho dovoz – 1695,70 €

Nákup dreva na výrobu konštrukcií - ramenátov pri oprave klenieb – 150,00 €

Nákup BauMax – upínače, plachta, ťažné pasy so západkou – 46,28 €

Náklady po spočítaní položiek : 6761,59 € Rozdiel 4,40 € z vlastných zdrojov

 

V ROKU 2009 NÁS FINANČNE PODPORIL AJ KLUB SCROFA NEZISKOVÉ OBČIANSKE ZDRUŽENIE Z PÚCHOVA SUMOU: 530 €

Finančné prostriedky boli použité na nasledovné ciele :

Nákup Poľnej kuchyne rok výroby 1956 od Obecného úradu Lietava – 120,00 €

Nákup Miešačky na betón od Obecného úradu Lietava – 130,00 €

Nákup pohľadníc 1000 ks – letecký záber Lietavského hradu – 170,00 €

Výroba dvoch smerových tabúl hradu Lietava – 116,20 €

Náklady po spočítaní položiek : 536,20 € Rozdiel 6,20 € z vlastných zdrojov

 

V roku 2009 nÁs taktieŽ finanČne podporili :

Obec Lietavská Svinná – Babkov sumou 332 €

Obec Lietava sumou 931 €

Manželia Sopirovy zo Žiliny sumou 500 €

Pán Ľuboslav Kohút sumou 335 €

Pán Daniel Vidovic sumou 10 €

Financie od obcí a súkromných osôb v celkovej sume 2108 € boli použité na nákup :

Kancelárske potreby, väzba, reparácia pečiatky – 33,46 €

Sigma Thermo viazač TBM100, Epson Multizariadenie, kábel USB – 152,68 €

Nákup CARTRIDGE Epson Multi Pack 6x – 63,17 €

Skenovanie dokumentov KPU Žilina – meračky hrad Lietava a Hričov – 88,80 €

Nákup 5 balíkov Ekonomy copy papieru A4 v počte 500 listov balík – 15,79 €

Nákup stavebného lešenia za 983,31 € - 400 € zaplatilo mesto Žilina – 583,31 €

Nákup uhlovej brúsky GA9020 a vŕtacieho kladiva FBH-1100 KD – 252,00 €

Kotúč diamant BPE EEU 115 3 ks od BB Trade – Technik Žilina – 18,00 €

Lanový navijak LN 400 a rám otočný k LN 400,600 – 196 €

Klampiarske prvky strechy VSB-nákup v K&J&G veľkosklad Žilina – 121,26 €

Nákup CARTRIDGE Epson Multi Pack 6x ako aj HP N15 čierna – 85,68 €

Nopová fólia – Delta NB – 2,0m od MPL Trading spol. s.r.o. Žilina – 81,31 €

Registrácia získania 2% na notárskom úrade v Žiline – 51,09 €

Prevádzkové kvapaliny od mesiaca marec až november 2009 – 377,62 €

Náklady po spočítaní položiek :: 2120,17 € Rozdiel 12,17 € z vlastných zdrojov

 

V RÁMCI ÚČELOVO VIAZANÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV SME V ROKU 2009 ZÍSKALI NASLEDOVNÉ GRANTY :

Nadácia Pontis – Naša Žilina

Projekt Odvodnenia dolného obranného múru 596,33 €

Mesto Žilina

Nákup lešenia za účelom statického zabezpečenia kaplnky 400 €

Žilinský samosprávny kraj

Projekt 2 etapy konzervácie presbytéria hradnej kaplnky 1200 €

Nákup lešenia na konzerváciu okna Perényho brány 1300 €

Príspevok na organizovanie Lietavských hradných slávností 1700 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

Zapojenie a elektrická energia Lietavských hradných slávností 330 €

Nadácia Tatra banka

Konzervácia a statické zabezpečenie okna Perényho brány 1300 €

Centrum pre filantropiu – Konto Orange

Organizovanie dvoch archeologických Workshopov 2000 €

Nadácia Intenda

Revitalizácia prístrešku pre dobrovoľníkov a turistov 900 €

MK SR – Obnovme si svoj dom 2009

Osadenie JZ nárožia Veže starej brány 3434,51 €

Výroba pieskovcového nárožia Veže starej brány 1670,76 €

Výroba gotického okna Veže starej brány 278,46 €

Doprava pieskovcového nárožia a okna veže starej brány 431,73 €

Osadenie Gotického okna Veže starej brány 982,54 €

Konzervácia JV steny Veže starej brány 2138 €

Konzervácia západného exteriéru a interiéru Prvej brány 4355 €

Obnova západného interiéru a exteriéru Hlavnej veže 5643 €

Architektonicko-historický výskum Prvej brány 2071 €

Výroba a osadenie okien 3 poschodia veže starej brány 1195 €

Spolu dotácia z MK SR za rok 2009 – 22200 €

Nadácia VUB ( druhá časť bude realizovaná až v roku 2010 )

Konzervácia a statické zabezpečenie koruny Veže starej brány 2300 €

Osadenie ríms a čiastočná obnova oblúčkovej atiky Veže starej brány 3300 €

Súkromná „nadácia“ Izabela

Výroba a montáž stavebných podlážok na konzerváciu objektu kaplnky 150 €


OBDOBIE 2009 - PRACOVNÁ ČINNOSŤ


„Pracovná sezóna na hrade Lietava v roku 2009 bola náročná na pracovné aktivity, čas a hlavne bolo potrebné dobre skonsolidovať spoluprácu dobrovoľníkov s profesionálnymi remeselníkmi, ktorí nám tento rok pomohli vykonať na hrade mnoho konzervačno-statických zásahov. Tento rok bol bohatý aj na archeologický výskum ktorý prebiehal hlavne v dolnom hrade, ktorý odborne zastrešil Archeologický ústav v Nitre. Počas tohto roka bolo nadviazané mnoho kontaktov z rôznych oblastí, ktoré nám aj v budúcnosti pomôžu plniť náš hlavný cieľ, ktorým je konzervácia a čiastočná obnova NKP hradu Lietava. Táto sezóna bola výnimočná aj tým faktom, že sme na hrade po prvý krát pôsobili už nielen ako nájomcovia pozemku pod hradom, ale ako vlastníci stavby pamiatky. Po projektovej stránke sa nám podarilo získať 8 malých grantov ( 3 projekty podporil Žilinský samosprávny kraj, 1 projekt nadácia Intenda, 1 projekt Konto Orange, 1 projekt Nadácia VUB, 1 projekt Nadácia Tatra banka, 1 projekt Nadácia Pontis ) a jeden veľký projekt nám podporilo MK SR v rámci grantového programu Obnovme si svoj dom. Záverom náročného roka sa podarilo nášmu združeniu získať aj prestížne ocenenie od súkromnej americkej organizácie World Monuments Funds, ktorá hrad Lietavu zaradila do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta. Myslím si, že tento rok, kedy sme oslávili v mesiaci august 10 výročie vzniku združenia bol výnimočný po všetkých stránkach a je mojou povinnosťou na záver Vám všetkým zúčastneným srdečne poďakovať a verím že rok 2010 bude rovnako úspešný.“

Finančnú správu a správu o činnosti vypracoval 8.2.2010
Ľubomír Chobot
Všetkým, ktorí sa v tomto roku zaslúžili o záchranu hradu Lietava
ĎAKUJEME

Foto: Aleš Hoferek.